ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ShoqBody en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van ShoqBody (hierna te noemen “de deelnemer”). 

 

Artikel 2: Aanmelding
1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door een profiel aan te maken de site of via de app.

2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant-deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant- deelnemer krijgt bericht van ShoqBody zodra hij/zij kan deelnemen.

 

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden 
1. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
2. ShoqBody behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 weken voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld.

 

Artikel 4: Trainingstijden 
1. ShoqBody behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen. 
2. Als de deelnemer zich opgeeft voor een les en daar vervolgens geen gebruik van maakt of niet aan deelneemt vindt geen restitutie plaats en vervalt het recht op deze les. Deze les wordt van uw pakket afgetrokken. 

3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is ShoqBody gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

 

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid 
1. ShoqBody aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer. 
2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij ShoqBody, is geheel voor eigen risico van de deelnemer. 
3. ShoqBody aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer. 
4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. 
5. Tevens zal de deelnemer ShoqBody vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

 

Artikel 6: Rechtstoepassing 
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met ShoqBody aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 
2. Door te komen sporten en/of inschrijving bij bij ShoqBody verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van ShoqBody te accepteren.

 

PRIVACY VOORWAARDEN

ShoqBody, gevestigd aan Groenhoven 650,1103LT Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://shoqbody.nl/
Groenhoven 650
1103LT Amsterdam
Whatsapp: 06 42829909


Eric Neslo is de Functionaris Gegevensbescherming van ShoqBody

Hij is te bereiken via shoqbody@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
ShoqBody verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
ShoqBody verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via eric.neslo@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ShoqBody verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ShoqBody bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
ShoqBody verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ShoqBody gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar eric.neslo@gmail.com

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. ShoqBody zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

ShoqBody wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ShoqBody neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via shoqbody@gmail.com